خدمات

خدمات انلاین

صدور صورت وضعيت خلافي خودرو

برای صدور صورت وضعیت خودرو ارائه يكي از مدارك زير الزاميست.
1. كارت خودرو.
2. سند خودرو.
3. بيمه نامه خودرو.
4. تعرفه اجرائيات (15 هزار ريال).
5.تعرفه رسیدگی غیر حضوری اجرائيات (15 هزار ريال).
توجه1: در صورتيكه خلافي متقاضي بيشتر از 3 برگ باشد به ازاء هر برگ 1500 ريال و بابت هر ردیف اعتراض در برگه جریمه 1500 ریال دريافت ميشود.
توجه2: افرادی که مبلغ خلافی(صورت وضعیت خودرو) آنها بیش از 10 میلیون ریال باشد می‌بایست به مراکز راهور مراجعه نموده و دریافت صورت وضعیت از طریق دفاتر امکانپذیر نمی‌باشد.